سامانه مدیریت درخواست های آروین
ثبت فوق العاده و مزایای کارکنان - تعیین سقف اضافه کاری و ماموریت
امروز چهار شنبه مورخ 1399/05/22
واحد سازمانی سقف ساعت اضافه کاری سقف مبلغ اضافه کاری سقف روز ماموریت سقف مبلغ ماموریت عملیات