سامانه مدیریت درخواست های آروین
گزارشات شخصی - گزارش کارکرد و مانده مرخصی ها
امروز چهار شنبه مورخ 1398/11/02
روز تاریخ کارکرد اضافه کار تاخیر ورود تعجیل خروج تردد غیرمجاز مرخصی ساعتی مرخصی روزانه ماموریت عملیات