سامانه مدیریت درخواست های آروین
ثبت فوق العاده و مزایای کارکنان - ثبت اضافه کاری
امروز چهار شنبه مورخ 1399/05/22
کدملی نام نام خانوادگی جنسیت ساعت اضافه کاری مبلغ اضافه کاری تایید واحد تایید مقام مجاز عملیات